CLAW- välj din favorit! / CLAW- pick your choice!

CLAW- välj din favorit! / CLAW- pick your choice!

Read this blog post in English here.  


Den perfekta gåvan!

Det är inte lätt att välja, det är som godis och man vill ha alla!

Namnet CLAW kommer från det grekiska namnet onyx som betyder klo eller nagel på grekiska. Den här härligt stora silverringen finns med fyra olika ädelstenar som just onyx, rosenkvarts, rökkvarts och kvarts. Infattningen som ser ut some en klo skyddar och omfamnar stenen och gör att stenen är fullt synlig. 

Man pratar ofta om ädelstenar och halvädelstenar, men bägge tillhör klassificeringen ädelstenar. Dom är alla mineraler och i raffinerad och skuren form används i smycken. Den kommersiella termen halvädelstenar uppfanns för att separera diamanter, rubiner, smaragder och safirer från alla andra stenar.

Men ibland kan värdet på en halvädelsten vara högre än på en ädelsten beroende på dispersion, glans och brytningsindex.

Rosenkvarts

Rosenkvarts är kärlekens sten, den ger lycka i relationer och även inre frid, den perfekta gåvan helt enkelt!

Rosenkvartsen är ofta massiv, matt och har ibland inre sprickor, ingen fara, det är helt naturligt. 

Den finns i olika nyanser av rosa och alla stenar är olika. Rosenkvartsen vi använder har slipats med facetter och blankpolerats så att du kan se alla färgtoner och det inre mönstret och strukturen.  Den tillhör kvartsfamiljen och finns i stora mängder i Brasilien, Madagaskar, Thailand and USA.

Silverring med rosenkvarts. Silver ring med rosenkvarts

CLAW Rosenkvarts

Onyx

Onyx betyder ju just klo eller nagel på grekiska. Enligt sägnen så skapades denna sten när Amor klippte av naglarna på Venus när hon låg och sov. Dom låg sen kvar utströdda på marken  och eftersom inga delar av en gudomlig varelse kan dö så förvandlades hennes naglar till just onyxer.

Onyxen stabiliserar och skyddar dig och hanterar även balansen mellan man och kvinna. Onyxen är även hälsans sten och förknippas även med intuition och instinkt.

Onyxen används oftast blankpolerad i smycken men vi slipar den matt så den nästan ser ut som lakrits.

Den tillhör också kvartsfamiljen och kommer i regel från Sydamerika men finns även i Indien. 

Stor silverring med matt svart onyx. Big silver ring with mat black onyx

CLAW Onyx

Rökkvarts

Rökkvartsen är verkligen glädje för livet och kreativitetens sten! Den är även bra mot depressioner och ger klarhet och lycka i dina tankar. Rökkvartsen finns i olika bruna toner, från ljust brun till mörk brun, nästan svart ton som även kallas Morion. Det är en otroligt vacker sten och vi slipar den blank med fasetter så du kan se färgtonen tydligt och öven den inre strukturen. 

Rökkvartsen finns på många ställen i världen, men i stor skala speciellt i Brasilien och Alperna.

Stor silverring med rökkvarts. Big silver ring with smokey quartz

CLAW Rökkvarts

Kristallkvarts eller bergskristall

Kvartsen kallas även för bergskristall och den ger dig positiva och balanserade tankar och ser till att du sover gott. Kvartsen har ingen färg och finns nästan överallt i världen men i stora kvantiteter, mest i Brasilien. 

We använder den blankpolerad och med facettslipning då den fångar ljuset och glittrar vackert, nästan som is. 

Stor silverring med kristallkvarts. Big silver ring with crystal quartz

CLAW Kristallkvarts

För en ännu större och mer iögonfallande ring- använd två på samma finger!

Två stora silverringar med rökkvarts. Two big silver rings with smokey quartz

Två stora silverringar med rosenkvarts. Two big silver rings with rose quartz.


Om du vill ha ett matchande set, se hela kollektionen CLAW här! 


The perfect gift!

It’s not easy to pick a choice, it’s like candy and one wants them all!

The name CLAW comes form the greek name for onyx and means claw or nail. This big and beautiful silver ring exists with four different precious stones, of course with onyx but also rose quartz, smokey quartz and quartz. The silver embrace and protect the stone and allow the stone to be fully visible. 

A precious stone and a semi-precious stone are both classification of gemstones. It is all minerals and is in refined and cut form used for jewelleries. The commercial term precious stones where invented to separate diamonds, rubies, emeralds and sapphires from the rest,

The value of a semi-precious stone could sometimes be more compared to a precious due to e.g. the dispersion, lustre and refractive index etc.

Rose quartz

The rose quartz is the stone for love as it brings happiness in relations and gives inner peace, the perfect gift!

The stone is often massive, mat and often with some cracks, don’t worry, this is totally natural.

Exists in various pink colours, so all stones are different. Our rose quartz is polished to be shiny and cut with facets which allows you to see all the different nuances and the inner structure.

It belongs to the quartz family and exists in bigger amounts in Brazil, Madagascar, Thailand and US.

Silverring med rosenkvarts. Silver ring med rosenkvarts

CLAW Rose quartz

Onyx

Onyx means claw or nail in Greek. According to the legend, the onyx were created when Amor cut Venus nails while she was sleeping. The nails were spread out on the ground and as no part from a godess can die, the nails were transformed to onyx.

The onyx stabilises and protects you, as well as handling the balance between the male and female. The onyx is also the stone for good health and is connected to intuition and instinct.

Onyx is mostly used high polished, but we use the mat polished version as it looks like licorices.

The onyx also belongs to the group of quartz and comes from south America but also exists in India.

Stor silverring med matt svart onyx. Big silver ring with mat black onyx

CLAW Onyx

Smokey quartz

A stone for happiness for life and creativity! Also, good against depressions and gives your thoughts clarity and happiness. The Smokey quartz exists in different tones of light brown to a very dark brown tone, almost black, is called Morion. It’s a beautiful stone and it’s polished to be shiny and cut with facets which allows you to see all the different nuances and the inner structure.

Smokey quartz exist in many places, but in big amounts especially in Brazil and the alps.

Stor silverring med rökkvarts. Big silver ring with smokey quartz

CLAW Smokey quartz

Quartz

For positive and balanced thoughts, gives energy and will help you with a good night sleep. The quartz has no colour and exist almost everywhere in the world, but in Brazil in big quantities.

We use it polished to be shiny and cut with facets and it sparkles beautifully with light and looks like ice.

Stor silverring med kristallkvarts. Big silver ring with crystal quartz

CLAW Crystal quartz

For an ever bigger and eye catching ring- use two on the same finger!

Två stora silverringar med rökkvarts. Two big silver rings with smokey quartz

Två stora silverringar med rosenkvarts. Two big silver rings with rose quartz


If you want a matching set, see the whole CLAW collection here!